Integraal ontwerp

Vooral voor commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiepartijen en projectontwikkelaars. 

Waarom een integraal ontwerp?

In het verleden gold met individuele bodemenergiesystemen het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Men zag deze systemen als alleenstaand. Een ontwerp hield geen rekeningen met andere of toekomistige systemen. Op deze wijze is het steeds lastiger om het efficiënt gebruik van de bodem ook voor nieuwe warmtepompsystemen te garanderen.  Uiteraard kan ook het eerder geplaatste systeem hinder ondervinden bij de ondoordachte plaatsing van nieuwe systemen in de nabijheid. Dit probleem rechtvaardigt het principe van een integraal ontwerp. 

Een integraal ontwerp levert grote voordelen op voor de eindgebruikers. Onderlinge afstemming tussen de verschillende systemen, harmonisatie van de gebruikte ontwerpparameters en systeemoptimalisatie garandeert langjarig en doelmatig gebruik van bodemenergie.

Bodemwarmtepomp Groenholland
Groenholland

Eisen ontwerp bodemenergiesysteem

Het SIKB protocol 11001 en BRL 11000 stellen eisen aan het ontwerp van gesloten bodemenergiesystemen. Belangrijk is het verzamelen en interpreteren van gegevens over de energievraag, de bodemopbouw en de thermische en geo-hydrologische parameters. Daarnaast moet ook afstemming bestaan tussen beschikbare boorposities, de keuze tussen individuele of collectieve systemen en het gewenste rendement. Een kernvereiste is het degelijk documenteren van het gehele ontwerp. 

De gekozen rekenmethode bij het ontwerp is ook een aspect van het vooronderzoek en hangt af van de lokale situatie met betrekking tot grondwaterstroming, de aanwezigheid van naburige systemen en de keuze tussen een collectief dan wel individuele systemen. 

Standaardmethode

Reguliere ontwerpmethoden (zoals Earth Energy Designer – EED) zijn alleen geschikt voor het ontwerpen van collectieve systemen. Dus in het geval dat we alle bodemwarmtewisselaars in één hydraulisch circuit schakelen. In dat geval verdelen we het totale energievraagpatroon over alle bodemwarmtewisselaars

Dit is niet realistisch wanneer we meerdere individuele systemen in samenhang (integraal) ontwerpen. Immers: elk systeem heeft een eigen energievraagpatroon en een geconfigureerde bodemwarmtewisselaar. Het door Groenholland ontwikkelde ITGBES-PRO is een rekenmethode waarmee speciaal clusters van individuele bodemenergiesystemen kunnen worden ontworpen. 

Berekeningen aan ontwerp

Een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces is uiteraard het uitvoeren van berekeningen aan de bodemwarmtewisselaar, waarbij we de omvang (aantal & diepte) en de opstelling (vorm * tussenafstand) bepalen. Dit gebeurt zodanig dat we de ingestelde temperatuurlimieten en het beoogde rendement behalen. Bij het ontwerp stemmen we o.a. de volgende zaken met elkaar af: 

  • De warmte- en koudevraag, tapwatervraag
  • De capaciteit van de warmtepomp en pieklastduur
  • De type en dimensie van de bodemwarmtewisselaar
  • Het aanvulmateriaal boorgat
  • Het type circulatievloeistof

Specialistisch ontwerp bodemenergiesystemen

Het doorrekenen van een ontwerp wordt met programmatuur uitgevoerd. Welke methode kan worden toegepast hangt af van de lokale situatie met betrekking tot grondwaterstroming en van het beoogde systeemtype.

  • Indien effecten van grondwaterstroming (van natuurlijke oorsprong of door nabijgelegen open bodemenergiesystemen) op de betrokken systemen kan optreden, dan kan het ontwerp worden uitgevoerd met Feflow.
  • Indien geen effecten van grondwaterstroming verwacht worden dan kan, voor een enkele bodemwarmtewisselaar óf een collectief systeem met EED een ontwerpberekening worden uitgevoerd.
  • Wanneer een cluster van individuele systemen samen worden ontworpen dan is EED of vergelijkbare programmatuur niet geschikt. ITGBES-PRO is dan wel geschikt als rekenmethode. 

Integraal ontwerp nodig? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie