Interferentie

Voor commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven.

Wat is interferentie?

Een electrische warmtepomp met een gesloten bodemwarmtewisselaar bespaart energie, omdat de BWW het overgrootte deel van de opgewekte energie aan de bodem onttrekt. Hierdoor koelt de bodem rondom de bodemwarmtewisselaar af en stroomt warmte uit de omgeving door geleiding toe. Bij plaatsing van meerdere bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid dient men vast te stellen of deze systemen elkaar ondergronds beïnvloedden. Dit heet thermische interferentie – zie de rechter afbeelding. 

De wet staat interferentie vaak niet toe. Interferentie kan optreden tussen gesloten bodemenergiesystemen, maar ook bodemenergiesystemen met een koppeling aan het grondwater (WKO) moeten bij het onderzoek worden betrokken. Om ongewenste effecten tegen te gaan dient men bij een melding- of vergunningsaanvraag een effectenstudie interferentie uit te voeren. 

Bodemwarmtepomp kan andere bodemwarmtepompen beïnvloeden
Er is sprake van een toename van het aantal bodemenergiesystemen

Wat als sprake is van interferentie?

Bij vrijwel alle gesloten bodemenergiesystemen waar meerdere gebruikers zich in elkaars nabijheid bevinden kan een geringe mate van interferentie optreden. Vaak zijn de effecten klein en zijn de gevolgen voor de efficiency van de warmtepompinstallatie voor de  eindgebruiker marginaal. Relematig hebben gebruikerseffecten – lees bewonersgedrag – grotere effecten.

Indien sprake is van significante effecten, zoals bij grootschalig wijk ontwikkeling, kan je de optredende temperatuureffecten in het ontwerp van het bodemenergiesysteem meenemen. Het verlies van bodemzijdige efficiëntie kan een ontwerper compenseren door het boren van een aantal extra meters of door het verbeteren van de energiebalans. Lees FAQ is ontwerp nodig? 

Meldingsplicht gesloten bodemenergiesystemen

Sinds juli 2013 is het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van kracht. Met de inwerkingtreding van AMvB bodemenergie zijn alle gesloten bodemenergiesystemen meldingsplichtig en soms zelf vergunningplichtig. Melding vindt plaats bij de gemeente. 

Bij de melding van een gesloten bodemenergiesysteem moet de melder o.a. de volgende  gegevens aanleveren: de warmte- en koudelevering, rendement, diepte en totale lengte van de bodemwarmtewisselaar en X- en Y-coordinaten opgeven. Tevens moet de melder een verklaring over het beoogde rendement (de zogenaamd SPF verklaring) opleveren en aantonen dat geen negatieve interferentie – ook met de al aanwezige systemen – optreedt. 

Interferentie toetsen met ITGBES & ITGBES-PRO

Het SIKB geeft met de BUM bodemenergie informatie voor bevoegd gezag over het uitvoeren van regels met betrekking tot bodemenergie. Onderdeel daarvan is het doorlopen van een beslisschema en een methode om interferentie te toetsen: de Interferentie Tool Gesloten BodemenergieSystemen (ITGBES).

De eenvoudigste methode om risico op beïnvloeding in te schatten is met ITGBES, de gratis versie van de Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen. Groenholland is de ontwikkelaar van de ITGBES tool en daarom kennen we ook de beperkingen. Het is immers een sterk vereenvoudigd model. Deze beperkingen zijn: 

  • Maximaal 20 systemen 
  • Niet meer dan zes bodemwarmtewisselaars per systeem
  • Maximaal 240 kWh/m/j energieonttrekking
  • Warmtegeleidingscoëfficiënt bodem tussen 1,5 en 2,5 W/mK
  • Diepte tussen 20 en 500 meter
  • Minimale afstand tot naburig systeem 5 meter

We hebben ook een oplossing voor deze beperkingen! Groenholland beschikt over het uitgebreidere model ITGBES-PRO. Groenholland ontwikkelde ITGBES-PRO op basis van de bekende eindige Lijnbronmethode. Deze methode is in de wetenschappelijke literatuur uitgebreid beschreven. Met ITGBES-PRO kan Groenholland grote aantallen individuele bodemwarmtewisselaars snel en efficiënt doorrekenen. 

Ook passen we ITGBES-PRO toe bij het ontwikkelen van interferentiegebieden en het maken van integrale ontwerpen van individuele systemen. Het berekenen van een grote groep individuele systemen is complexer om die allemaal een eigen energievraagpatroon en een eigen bodemwarmtewisselaarsysteem bestaande uit één of meerdere bodemlussen hebben. Binnen Groenholland is de uitvoering van studie naar negatieve interferentie een veel voorkomende specialistische aangelegenheid.  Groenholland brengt interferentie niet alleen in kaart maar biedt tevens ook de oplossing voor die gevallen waar interferentie optreedt. Kijk voor een oplossing op: meldingbodemenergie.nl

ITGBES - de interferentietool

Probleem met interferentie oplossen? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie