Bodemenergieplan

Voor overheden en commerciële partijen zoals projectontwikkelaars. 

Waarom een bodemenergieplan?

Met een bodemenergieplan behoudt de gemeente regie op gebiedsniveau over de realisatie van bodemgekoppelde warmtepompsystemen. We zien bijvoorbeeld in de praktijk dat ontwerpers niet altijd rekening houden met toekomstige aan te leggen systemen. Dit kan leiden tot ondoelmatig gebruik van de bodem. Als gevolg van ongewenste thermische interactie tussen buursystemen – kan voor alle toekomstige gebruikers onvoldoende bodemenergie beschikbaar zijn. Omdat de onderlinge thermische effecten pas na verloop van jaren (>10 jaar) duidelijker worden, is het van belang om dit vroegtijdig te onderzoeken. 

Om deze problemen te voorkomen en iedereen van bodemenergie gebruik te laten maken kan de gemeente een interferentiegebied aanwijzen. Binnen een interferentiegebied zijn alle systemen vergunningplichtig  en moet een ontwerper aan de gestelde eisen uit het bodemenergieplan voldoen.

Groenholland maakt vaak bodemenergieplannen
Aardgasvrije wijk in Goes ontworpen door Groenholland.

Wat is een interferentiegebied?

Wordt het druk in de ondergrond? Bij de ontwikkeling van nieuwe (gasloze) wijken met bodemgebonden woningen passen gemeente steeds vaker bodemenergie toe. De praktijk leert dat projectontwikkelaars in meerdere fases bouwen en dus is een wijk vaak pas na meerder jaren pas compleet. Een ontwerper van individuele of klein collectieve bodemenergiesystemen kan geen rekening houden met toekomstige systemen, die nog niet zijn gemeld. Bestaat hiervoor een oplossing? 

Ja! De gemeente is bevoegd gezag en kan initiatief nemen om een interferentiegebied” aan te wijzenOp deze manier kunnen alle kavels gebruik maken van bodemenergie zonder elkaar negatief te beïnvloedden. Daarmee voert de gemeente  met beleid regie over de toepassing van bodemenergie en verzekert het de energiezekerheid voor alle huidige en toekomstige gebruikers van bodemenergie. 

Niet alleen een interferentiegebied is onderdeel van een bodemenergieplan

Om binnen een interferentiegebied negatieve thermische interactie te voorkomen legt een bodemenergieplan aan elke potentiële gebruiker beperkingen tot de te winnen energie op. Door gebruik van een gevalideerde rekenmethode kan Groenholland een optimalisatie van het gebruik van bodemenergie doorrekenen. Dit resulteert in “energiebudgetten”, een energetische verkaveling van de ondergrond.

Voor gemeente Goes hielp Groenholland mee aan ontwerpen van aardgasvrije wijk

Binnen een interferentiegebied zijn alle bodemenergiesystemen vergunningplichtig en moeten aan de gebruiksregels voldoen. In de gebruiksregels wordt beschreven welke eisen aan het ontwerp gesteld worden om negatieve interferentie tussen systemen te voorkomen. Deze eisen kunnen een voorgeschreven minimale lengte van de bodemwarmtewisselaar zijn of een minimumeis aan de energiebalans (verhouding warmte/koudevraag).

Door Groenholland is een rekenmethode ontwikkeld waarmee de thermische interacties tussen systemen nauwkeurig wordt bepaald. Deze rekenmethode is o.a. toegepast om de Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen (link SIKB) te ontwikkelen. De rekenmethode kan ook worden toegepast met een optimalisatietechniek waarmee voor elk systeem binnen een interfentiegebied de maximale energetische belasting van de bodem wordt bepaald. Elk systeem krijgt een “eerlijk” deel van de bodemenergie toegewezen, waarbinnen geen negatieve interferentie optreed.

Naast de energiebudgetten kan een bodemenergieplan ook andere eisen aan ontwerp en aanleg van systemen stellen. Deze eisen kunenn gaan over de boordiepte, afdichting van boorgaten, rendementseisen of aandachtspunten zoals bodemverontreiniging of archeologische waarde. Kortom ook de volgnende zaken verdienen aandacht:

  • Harmoniseren van ontwerp met betrekking tot geothermische parameters;
  • Voorschriften met betrekking tot boorproces en lozen van werkwater;
  • Eventueel beperken van boordiepte;
  • De bodemopbouw en voorkomen scheidende lagen;
  • Minimum eisen aan rendement van systemen.

Samen een bodemenergieplan maken? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!

Melding bodemenergie
Melding bodemenergie